About

ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကို 2011ခုနှစ်တွင် အင်ဂျင်နီယာများနှင့်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

Safety ဖြစ်ရေးအတွက်ဝန်ထမ်းများကို အင်ဂျင်နီယာများနှင့်စနစ်တကျTraining ပေးထားပါသည်။

Oxygen purity up to 99.99% for industrial and medical usage.